وبگاه شخصی مهدي مفتاح هلقي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: مهدي
نام خانوادگي: مفتاح هلقي
دانشكده: مهندسی آب و خاک
گروه آموزشي: مهندسی آب
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://meftah.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: meftah@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 23918
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان