مهدي مفتاح هلقي
مهدي مفتاح هلقي

مهدي مفتاح هلقي

دانشکده: مهندسی آب و خاک

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مهندسی آب

پست الكترونيكي: meftah(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 25051
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان